บริการและดาวน์โหลด

>> ดาวน์โหลดเอกสาร การสัมมนาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วย Geo-Intelligence (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

>> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal) ฉบับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค

>> ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ (วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561)

>> Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่

>> มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ

>> NGIS Portal

>> แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

>> หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศ

>> ระบบติดตามสถานการณ์

>> ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ

>> คู่มือระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน FGDS

>> โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด)

>> ผลการดำเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

>> ดาวน์โหลด Banner ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กภช.

Comments are closed