ระบบติดตามสถานการณ์

Thailand Monitoring System (TMS)

เนื่องด้วยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) และดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่ประเทศไทยรับสัญญาณอยู่นั้น สามารถผลิตภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประยุกต์นำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นควรพัฒนาเป็น องค์รวมทั้งระบบ โดยหลังจากรับสัญญาณควรมีแบบจำลองเฉพาะด้านมารองรับข้อมูลภาพถ่ายจากดาว เทียมพัฒนาเป็นข้อมูลสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องใน ระดับที่ยอมรับได้ เช่น พื้นที่เพาะปลูกข้าว พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ฯลฯ

สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ ระบบติดตามสถานการณ์

Comments are closed