ระบบ NGIS Portal คือ

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System : NGIS Portal) เป็นระบบให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการประเทศ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กภช. โดยในปี 2559 ระบบ NGIS Portal ให้บริการชั้นแผนที่ในรูปแบบ WMS และในปี 2560 ระบบ NGIS Portal จะสามารถให้บริการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จำนวน 15 จังหวัด ทั้งในรูปแบบ WMS, WMTS, WFS หรือประเภทไฟล์ดิจิทัลต่างๆ และภายในปี 2562 ระบบ NGIS Portal พร้อมให้บริการชั้นข้อมูลที่ได้ตามมาตรฐาน FGDS ครอบคลุมทั้งประเทศ (77 จังหวัด) ในรูปแบบ WMS, WMTS และ WFS  แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทำแผนที่เฉพาะทางบนระบบ NGIS Portal ได้ครอบคลุมทุกความต้องการ

ความสามารถของระบบ NGIS Portal

  1. สืบค้นชั้นแผนที่ จากทุกหน่วยงานของรัฐได้
  2. นำชั้นแผนที่มาประกอบเป็นแผนที่เฉพาะทางตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้บนระบบ เช่น การวัดระยะทาง กำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูล การสร้างพื้นที่กันชน เป็นต้น
  4. หน่วยงานสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น และฝากวางไว้บนระบบ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้

ข้อดี

  1. ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึง ดัดแปลง และแก้ไขข้อมูลเพื่อการสร้างชั้นแผนที่ได้
  2. แผนที่มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้งาน
  3. ข้อมูลผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างชั้นแผนที่

ข้อเสีย

  1. ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ คำนวณต่อยอดได้
  2. จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานระบบ
  3. ไม่สามารถปรับแก้ข้อมูล รูปลักษณ์ต่างๆ บนชั้นแผนที่ได้

เข้าสู่ระบบ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

Comments are closed